İktibas: Ebubekir Efendi’nin Bir Mektubu ve Ömer Lütfi’nin Ümitburnu Seyahatnamesi

EBUBEKİR EFENDİ’NİN BİR MEKTUBU VE ÖMER LÜTFİ’NİN ÜMİTBURNU SEYAHATNAMESİ
 
 
Ebubekir Efendi’nin Mektubu
 
Afrika’da vaki İngiltere memalikinden Ümitburnu Müslüman ahalisi arasında bazı dinî meselelerden dolayı bir müddetten beri tekevvün eden ihtilâf ve fesât gittikçe şiddet kesbetmekle bura halkı şu meselenin halli hususunda dünya Müslümanlarının halifesi olan Hazret-i Padişaha müracaata karar vererek Londra sefareti vasıtasıyla keyfiyeti Devlet-i Aliyye’ye arz ve ilâm ve adı geçen husûmetin ortaya çıkış sebeplerine himmet buyurulmasını istirham eylemiştir. İşbu ihtilâfın meydana getirdiği münâzaat tabii olarak mahalli hükümetçe dahi rahatsızlığı mucib olduğundan bir an evvel bunun ıslah olunmasının arzu olunduğu cihetle mezkûr iltimas İngiltere devleti tarafından da desteklenmiştir. İslamın sahih itikatlarının o havalide neşr ve telkiniyle meydana gelen tefrikanın ortadan kaldırılmasına ihtimâm eylemek üzere ulemâdan Ebubekir Efendi Devlet-i Aliyye tarafından seçilerek maiyetine küllî miktarda dinî kitaplar verilerek bundan beş-altı ay evvel İngiltere üzerinden Ümitburnu’na gönderilmişti.
Geçen Şaban-ı şerifin beşinde bu defa Ebubekir Efendi tarafından bendelerine gönderilen bir kıta mektup mealine nazaran adı geçen kişi işleri dolayısıyla bir müddet Londra’da kaldıktan sonra Bahr-ı Muhît-ı Garbî (Atlas Okyanusu) yoluyla maksûduna ulaşmak üzere yola koyularak Receb ayının 27’sında oraya ulaşmıştır. Bu mektup Ümitburnu’nda bulunan ehl-i İslâmın ahval ve keyfiyetine, vesair hususlara dair bazı faydalı malûmatı şâmil olduğundan hülâsasının aşağıda derc ve tahririne karar verildi. [Mecmua-i Fünun, C.1 Nr. 9, Ramazan 1279 (1863).]
 
(Makalenin tamamını okumak için "indir"e tıklayınız.)

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızın düzenlediği programlardan (seminer, sempozyum, panel, vs.) haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.