MAM OKUMA GRUPLARI

Marks Okuma Grubu

Marks Okuma Grubu

İki yüzüncü doğum gününe yaklaşan Karl Marx’ın, günümüzde halen ekonomi-politik tartışmalarda etkisini devam etmekte ve onu okuyup anlamak kaçınılmaz bir sorumluluk olarak durmaktadır. Bu anlayışla, Marx Okuma Grubu’nda Marksizm’in kurucu ismi Karl Marx’ın felsefe ve ekonomi-politik alanında kaleme aldığı temel metinlerin okunması ve Marksizm’in temel çerçevesinin çizildiği birincil literatürle katılımcıların karşılaşması hedeflenmektedir. Hegel, “genel olarak tanıdık olan (bekannt) bilinen (erkannt) değildir” demekteydi. Bu açıdan bu grup, Marx’a olan aşinalığımızı kritik ederek onun teorik sisteminin temel koordinatlarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

22.10.2016 00:00

Hegel Okuma Grubu

Hegel Okuma Grubu

“Modern çağın Aristoteles’i” diye anılan Hegel’in felsefesi yeni tartışmalar bağlamında sürekli canlılığını korumaktadır. Metin Demir’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan bu okuma grubunda, felsefe tarihinin en zor anlaşılan filozoflarından biri olan Hegel’in Tinin Görüngübilimi (Phänomenologie des Geistes) eseri okunarak tartışılacaktır. İki haftada bir Cumartesi günleri saat 11:00’de toplanacak olan okuma grubunun toplam sekiz oturum devam etmesi planlanmaktadır. Okuma grubunun her oturumunda, çağdaş yorumların eşliğinde kitabın belirli bölümlerinin okunarak tartışılması hedeflenmektedir.

5.3.2016 00:00

Kelam ve Tabiat Felsefesi Okuma Grubu

Kelam ve Tabiat Felsefesi Okuma Grubu

Osman Demir'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olanKelâm ve Tabiat Felsefesi Okuma Grubu’nda, ilk dönem kelâmında Müslümanların tabiata dair ilk fikir yürütmelerinin teolojik ve tarihi arka planı, bunların gerekçeleri ve buna dair yapılan izah denemeleri üzerinde durulacaktır. Öncelikle kelâmcıların kainat üzerinde etkili olduğunu düşündükleri; ilim,irade, kudret ve tekvin sıfatları üzerinde durulduktan sonra onların tabiatı izah için icat ettikleri atom, tabiat, araz ve cisim teorileri ile bu yapının işleyişini açıklamak için geliştirdikleri âdet, kümûn,itimâd ve tevlîd teorilerine yer verilecektir. Bu doğrultuda temsil gücü olan metinler ele alınacak ve tüm katılımcıların katkıda bulunması beklenecektir.

5.3.2016 00:00

İslam Felsefesi Okuma Grubu

İslam Felsefesi Okuma Grubu

M. Cüneyt Kaya'nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan ve katılımcıların İslam felsefesi klasiklerine nüfuz etme becerisini artırmayı hedefleyen bu okuma grubunda, belirli dönemlerle bir disiplin/mesele/kavram/filozofa odaklanılacaktır. Okuma grubunun 2016’daki ilk odağını, İslam felsefe geleneği içinde tıp disiplinin konumu oluşturacak ve bu çerçevede İbn Hindû’nun (ö. 432/1032), tıp öğrencileri için giriş ve başvuru kaynağı olarak hazırladığı Miftâhu’t-tıb (Tıbbın Anahtarı) adlı eseri takip edilecektir.

5.3.2016 00:00

Antik Yunanca Okuma Grubu

Antik Yunanca Okuma Grubu

Bu okuma grubunda Koine Grekçe’nin, başka bir ifade ile klasik Grekçe’nin Büyük İskender’in doğu fetihleri sonrasında Doğu Akdeniz’de aldığı şeklin öğretilmesi hedeflenmektedir. Program boyunca Koine Grekçe’nin klasik Grekçe ile benzeştiği ve ondan farklılaştığı hususlara değinmekle Grekçe’nin geçirdiği değişimlere de ayna tutulacaktır. Helenistik dönemde Doğu Akdeniz’in lingua franca’sı haline gelen Koine Grekçe, Yeni Ahit’in, Septuagint’in (Eski Ahit’in Grekçe tercümesi), Philo, Josephus ve Plutarch gibi yazarlar ile ilk dönem kilise babalarının dili olmasının yanı sıra, Bizans Grekçesine ve modern Yunanca’ya kaynaklık etmesi açısından önemlidir.

23.1.2015 00:00

Modern Siyaset Felsefesi Okuma Grubu

Modern Siyaset Felsefesi Okuma Grubu

Modern Siyaset Felsefesi Okuma Grubu’nda ise modern siyaset felsefesinin bazı kurucu metinleri üzerine odaklanılacaktır. Grubun amacı sadece belirli metinlerin okunup, tartışılması değil, aynı zamanda modern siyaset felsefesinin kurucu metinlerini günümüz problemleri çerçevesinde yeniden değerlendirip, anlamaya çalışmak olacaktır. Yaşadığımız dönemde tartışmakta olduğumuz; devlet, düzen, evrensellik, birlik, savaş, hak-hukuk, sözleşme, irade, temsil, egemenlik gibi kavramların modern filozoflar tarafından nasıl ele alındığı incelenecek, filozofların öne sürdüğü sorunları anlamaya çalışarak, günümüzün aktüel sorunları kavramsal düzeyde tartışılacaktır. Bu nedenle tüm modern siyaset felsefesi literatürünü kronolojik bir şekilde okumaktan ziyade, zikredilen kavramları tartışmaya en elverişli olan metinler okunacaktır.

17.1.2015 00:00

Buhârî Okuma Grubu

İslam alimlerince Kur’an-ı Kerim’den sonra en çok okunan ve değer verilen kitap İmam Buhârî (ö. 256/869)’nin el-Câmiu’s-sahîh’idir. Başta hadis ilmi olmak üzere İslami ilimlere ilgi duyanların bigane kalamayacağı bu hadis kaynağının anlaşılması hem sünnetin tatbiki hem de Hz. Peygamber’in hayatının daha iyi öğrenilmesi açısından önem arzetmektedir. Buhârî’nin el-Câmiu’s-sahîh’inden ilim bahsinin okunup müzakere edileceği bu grupta Buhârî’nin hayatı ve ilmi şahsiyeti, dini ve itikadi görüşleri, es-Sahîh’inin özellikleri, Buhârî üzerine yapılan çalışmalar, eserine yönelik eleştiriler ve Buhârî’de cerh ve tadil ilmi gibi meselelerin tartışılıp anlaşılması hedeflenmektedir. Abdullah Taha İmamoğlu’nun koordinatörlüğünde iki haftada bir gerçekleştirilecek olan okuma grubunun bir yıl sürmesi planlanmakta ve toplantılara düzenli katılım beklenmektedir. Türkçe metinler üzerinden yürütülecek okuma grubunda Arapça ve İngilizce yazılmış çalışmalar da göz önünde bulundurulacaktır.

27.12.2014 00:00

Antropoloji Okuma Grubu

Antropoloji Okuma Grubu

En genel anlamıyla "insanı" konu edinen, Aydınlanma çağında kazandığı modern anlamını ve kapsamını zamanla değiştiren Antropoloji disiplini gelişimini 19. yüzyıldan itibaren hemen hemen bütün sosyal bilimlerle etkileşim içinde artırarak sürdürmüştür. Bu bağlam dahilinde Antropoloji Okuma Grubu’nun iki temel amacı vardır: İlki bu disiplininin Avrupa ve Kuzey Amerika’da farklı biçimlerde yaşadığı serüven ile 20. yüzyıl boyunca uğradığı önemli değişim ve dönüşümleri; kurucu/öncü kişilikler, başlıca problemler, kurumlar ve temel metinler üzerinden incelemek, ikincisi ise Antropoloji disiplini etrafında yürütülen bu kuşbakışı incelemenin dini, felsefi ve sosyal içerimlerine odaklanmaktır. İshak Arslan’ın koordinatörlüğünde iki yıl sürmesi planlanan ve iki haftada bir gerçekleştirilecek okuma grubu dahilinde, katılımcılarla birlikte belirlenen temel metinler okunacak ve tartışılacaktır. Okuma Grubunun birinci yılında bir disiplin olarak Antropoloji’nin genel çerçevesi ele alınacak, ikinci yılında ise Antropolojinin güncel yönelimleri arasından seçilecek özel bir alana yoğunlaşılacaktır.

ARAŞTIRMA II SALONU
3.11.2014 00:00

Mu'tezile Okuma Grubu

Mu'tezile Okuma Grubu

Muʻtezile mezhebi, erken dönemden itibaren İslam dininin itikadî konularının ispatına ve savunmasına verdikleri önem ve bunu yaparken kullandıkları özgün dil ve yöntem sebebiyle İslam düşünce tarihinin en etkili ekollerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu mezhep, dönemindeki tartışmalara olan katkısı, felsefî birikime olan ilgisi ve bunu kelâma taşıyıp, dönüştürme konusundaki maharetleri sebebiyle de hem kendi döneminde hem de sonrasında birçok düşünüre ilham kaynağı olmuştur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Osman Demir’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan Muʻtezile Okuma Grubu, çeşitli siyasî ve ideolojik sebeplerle yeterince tanınmayan bu önemli ekolü tanıtmayı; varlık, bilgi ve değer alanında ortaya koydukları bilimsel birikimi temel eserlerinden seçilecek parçalar ve özgün makaleler etrafında, tarihsel süreci, şartları ve mezhepsel etkileşimleri dikkate alarak incelemeyi hedeflemektedir. Okuma grubuna katılacaklardan, kelâm düşüncesinin genel problemlerine ve alanın teknik kavramlarına en az lisans eğitimi düzeyinde aşina olmaları yanında katılım konusunda hassasiyet göstermeleri ve okuma yükümlülüklerini yerine getirme hususunda istikrarlı olmaları beklenmektedir. *Okuma grubuna katılmayı düşünenler 28 Şubat 2014 tarihine kadar aşağıdaki linkten başvurularını yapabilirler. Başvurusu kabul edilenlere okuma grubunun yer ve zaman bilgileri e-posta ile bildirilecektir. Başvuru için tıklayınız...

ARAŞTIRMA II SALONU
12.2.2014 00:00

İslami İlimler (Tefsir) Okuma Grubu

İslami İlimler (Tefsir) Okuma Grubu

Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından genel koordinatörlüğünü A. Faruk Güney’in yapacağı, sosyal bilimler ve temel bilimler (sağlık bilimleri ve mühendislik dâhil) alanında lisans veya lisansüstü çalışmalarını sürdüren, 2005-2006 ile 2011-2012 dönemleri arasında kademe programına katılmış olanlara (Kademe05-Kademe11) yönelik bir okuma grubu oluşturacaktır. Hadis, fıkıh ve tefsir ilimlerinin tarihlerinin, temel kavramlarının ve modern dönemdeki tartışmalarının Türkçe kaynaklar esas alınarak tartışılacağı okuma grubu her bir ilimle ilgili yaklaşık 4 haftalık program şeklinde tasarlanmıştır.

TOPLANTI SALONU
9.11.2013 00:00

EDİTÖRDEN

SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.

DETAYLI BİLGİ


BİZİ TAKİP EDİN

Vakfımızla ilgili gelişmelerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.