• HOME PAGE
  • BİSAV NEWS
  • KAM Okuma Grubuna Davetlisiniz: Modern Uluslararası Hukukun Temellerine Eleştirel Bir Bakış

KAM Okuma Grubuna Davetlisiniz: Modern Uluslararası Hukukun Temellerine Eleştirel Bir Bakış

Wednesday, September 15, 2010

Modern Uluslararası Hukukun Temellerine Eleştirel Bir Bakış

Modern uluslararası hukuk, kimine göre adil ve yaşanabilir bir dünya için gerekli kurallar bütünü, kimine göre büyük balıkların küçük balıkları daha “meşru” yollardan yutmasının bir kılıfı. Ama her halükarda modern dünya siyasetini ve hukuk düzenini doğrudan etkileyen ve şekillendiren kurallar bütünü… Bu okuma grubu çerçevesinde, Doç. Dr. Berdal Aral’ın Bilim ve Sanat Vakfı’nda verdiği “Uluslararası Hukukun Temelleri” seminerleri daha kapsamlı ve sürekli bir atölye çalışmasına dönüştürülerek, modern uluslararası hukukun eleştirel bir perspektifle irdelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, hem modern uluslararası hukuka ilişkin hem de bu literatüre eleştirel bakan seçilmiş eserler okunacak ve tartışılacaktır.
 
Okuma grubunda, öncelikle modern uluslararası hukukun başlıca özellikleri, dayanakları ve kaynakları ele alınacaktır. Ardından Batılı olmayan toplumların, özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren Batı-eksenli uluslararası topluma ve onun hukuk düzenine yönelik yaklaşımları, sistem-dışı ve sistem-içi direniş unsurları irdelenecektir. Ayrıca uluslararası hukuk, uluslararası politika ve savaş; modern uluslararası düzen içinde İslam Dünyası’nın konumu ve İslam’ın mevcut ve muhayyel rolü; uluslararası hukukun mevcut yapısındaki dönüşüm sancıları gibi çeşitli başlıklar da atölye çalışmasının konusu olacaktır.
 
Doç. Dr. Berdal Aral’ın danışmanlığında 15 günlük periyotla hafta içi akşamüzeri toplanacak olan bu okuma grubuna katılmak isteyen şahıslardan, çalışma çerçevesinde belirlenen kitap ve makaleleri okumaları, toplantılar sırasında sunum yapmaları, tartışmalara aktif katılmaları ve İngilizce metinleri okuyacak düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmaları beklenmektedir.
 
Bu çerçevede okuma grubumuza katılmayı düşünenler 30 Eylül 2010 tarihine kadar aşağıdaki linkten başvurularını yapabilirler. 
 
 
Grubun ilk toplantı tarihi, yeri ve saati, başvurusu kabul edilenlere e-posta ile ayrıca bildirilecektir.
 
 
Doç. Dr. Ber­dal Aral Fa­tih Üni­ver­si­te­si Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü öğretim üyesi.
1963 yı­lın­da Tar­sus’ta doğ­du. 1985 yı­lın­da An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Si­ya­sal Bil­gi­ler Fa­kül­te­si Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü’nden me­zun ol­du. 1987 yı­lın­da Ulus­la­ra­ra­sı Hu­kuk Ana­bi­lim Da­lı’nda res­mi-burs­lu sta­tü­de yük­sek li­sans ve dok­to­ra yap­mak üze­re İn­gil­te­re’ye git­ti. Yük­sek li­san­sı­nı Kent Üni­ver­si­te­si’nde, dok­to­ra­sı­nı (Tur­key and In­ter­na­tio­nal So­ci­ety From a Cri­ti­cal Le­gal Pers­pec­ti­ve) ise Glas­gow Üni­ver­si­te­si’nde ta­mam­la­dı. 1995-2000 yıl­la­rı ara­sın­da Kı­rık­ka­le Üniversitesi İİBF Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü Ulus­la­ra­ra­sı Hu­kuk Ana­bi­lim Da­lı’nda yar­dım­cı do­çent ola­rak gö­rev yap­tı. Ça­lış­ma­la­rı şu ko­nu­lar üze­rin­de yo­ğun­laş­mış­tır: Ulus­la­ra­ra­sı hu­kuk, in­san hak­la­rı, AB hu­ku­ku. Ulus­la­ra­ra­sı Hu­kuk­ta Meş­ru Mü­da­fa­a Hak­kı (Si­ya­sal Ya­yın­la­rı, 1999) isim­li ya­yın­lan­mış bir ki­ta­bı var­dır.
 
Bilim ve Sanat Vakfı
Foundation for Sciences and Arts
Küresel Araştırmalar Merkezi
Centre for Global Studies
Vefa Cad. No: 35 34134 Vefa İstanbul Türkiye
Tel: + 90 212 528 22 22 / 801- 802
Faks: +90 212 513 32 20
E-posta: kam@bisav.org.tr

EDITOR'S CHOICE

SEMINARS

As the most traditonal activity of BISAV, the courses take place in every fall and spring of a year.

MORE INFO


FOLLOW US

Add your e-mail address here to be informed about our programs (seminars, symposiums, panels, etc.).